Uspešno ste se registrovali

Plaćanje karticom

Klikom na dugme “Plaćanje karticom” otvorićete dijalog za unos podataka sa kartice. Nakon potvrde i izvršenog plaćanja, Vaše članstvo će biti aktivirano.


Yoga